Saturday, 19 August 2017

Tamil Quotes of Revolutionary Dr. Babasaheb Ambedkar on Women:

India's first Scheduled Class Woman Leader - Annai Meenambal.

1. "பெண்கள் அடைந்திருக்கும் முன்னேற்ற அளவை வைத்துதான் ஒரு சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்தை நான் அளவிடுகிரேன்".
“I measure the progress of the society by the degree of progress which women have achieved.”

2.  "பெண்கள் அமைப்பில் மிகுந்த நம்பிக்கையுடையவன் நான். அவர்களை மனம் ஒப்ப செய்துவிட்டால், சமுகத்தின் நிலையை உயர்த்திட அவர்களால் என்ன செய்யமுடியும் என்பது என்னக்கு தெரியும். சமுக அவலங்களை ஒழிப்பதில் அவர்கள் மிகபெரும் சேவை செய்திருகிறார்கள். எனது சொந்த அனுபவத்திலிருந்தே அதை நான் நிரூபிப்பேன். பட்டியலின மக்களிடையே நான் பணியாற்ற ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்தே ஆண்களோடு பெண்களையும் உடன் இட்டு செல்லும் பழக்கத்தை மேற்கொண்டேன்".
"I am a great believer in women’s organization. I know that what they can do to improve the condition of the society if they are convinced. In the eradication of social evils they have rendered great services. I will testify to that from my own experience. Ever since I began too work among the depressed classes, I made it a point to carry women along with men."

3. "குழந்தைப் பேறு சமயத்தில் பெண்கள் பட வேண்டியுள்ள வேதனைகளை ஆண்கள் பட வேண்டியிருந்தால் அவர்களில் யாரும் வாழ்நாளில் ஒரு முறைக்குமேல் குழந்தை பெற இணங்க மாட்டார்கள்."
"If men have to bear pain like the pain of mother while in the prenatal condition and child birth, none of them who begets a child will comply another time in their life".

4. "பெண்கள் விடுதலை என்பது மானுட விடுதலையாகும்".
"Women liberation is the human liberation".

Friday, 14 October 2016

60th Dhamma Chakra Pravartan day:Today is one of the greatest historical day in India. With remembering Revolutionary Dr. Babasaheb Ambedkar's Pioneer Pandit Iyothee Thass who was the first Person had worked for the cause of revivalism of Buddhism in Modern India and founded the Sakya Indian Buddhist Society in Chennai in 1890 itself, I wishing you all happy Dhamma Chakra Pravartan (Mass reversion ceremony day). On 14th October 1956, Dr. Babasaheb along with more than half million re-enter (not a conversion) to our Buddhism in Nagpur. Buddhism is a morality teachings of Buddha based on Dhamma i,e Truth, a way of life. Buddha didn't promise to give salvation. He said he was a way finder and not giver of salvation. This Re-enter to Buddhism paved and initiated the original born of Buddhism in India. According to Babasaheb, we the people were ancient Buddhist and the history of India was nothing but the mortal conflict between the Brahmanism and Buddhism. Those who didn't accept the Brahmanism were later called as Untouchables. But the historical pages completely moulded and making humbug.

Unfortunately the people of today and our leaders from both north and south India in his age could not understand the reality of his path. They were duped and so they refused to follow him. At this juncture, if the dalit society re-enter into our Buddhism, Today the turn of Indian history would be in different line. But we the people still under the label platform of hindutuva and the name with sufferings in South and North India. We were never a Hindus, We are not Hindus, We will never a part of Hindus.

And it is impossible to create the sound without hitting hands together. Likewise it is not possible for Revolutionary Dr. Babasaheb movement without taking Buddha. Already we have Buddha and Babasaheb in India. So we needn't to create a new ideologies. Our Dr. Babasaheb achieved the rights for not only for some particular section but for the whole oppressed and margin in the society by socially and economically in India. It was because of his well versed in Education. I am sure that Education especially women's education with Buddha and Babasaheb path will help our. So, Educate at first with broad mind and help all margins. That's why he put Educate as first in his great quote, "Educate, Agitate and Organize".

With Regards,
Ambeth.

Jai bheem...!
Long Live Ambedkarism...!Buddhist Flag and Meaning

22 vows given by Babasaheb in Nagpur on 14th October 1956:

1. I shall have no faith in Brahma, Vishnu and Maheshwara, nor shall I worship them.
2. I shall have no faith in Rama and Krishna, who are believed to be incarnation of God, nor shall I worship them.
3. I shall have no faith in Gauri, Ganapati and other gods and goddesses of Hindus, nor shall I worship them.
4. I do not believe in the incarnation of God.
5. I do not and shall not believe that Lord Buddha was the incarnation of Vishnu. I believe this to be sheer madness and false propaganda.
6. I shall not perform Shraddha nor shall I give pind.
7. I shall not act in a manner violating the principles and teachings of the Buddha.
8. I shall not allow any ceremonies to be performed by Brahmins.
9. I shall believe in the equality of man.
10. I shall endeavour to establish equality.
11. I shall follow the Noble Eightfold Path of the Buddha.
12. I shall follow the ten paramitas prescribed by the Buddha.
13. I shall have compassion and loving-kindness for all living beings and protect them.
14. I shall not steal.
15. I shall not tell lies.
16. I shall not commit carnal sins.
17. I shall not take intoxicants like liquor, drugs, etc.
18. I shall endeavour to follow the Noble Eightfold Path and practice compassion and loving-kindness in everyday life.
19. I renounce Hinduism, which disfavors humanity and impedes the advancement and development of humanity because it is based on inequality, and adopt Buddhism as my religion.
20. I firmly believe the Dhamma of the Buddha is the only true religion.
21. I consider that I have taken a new birth.

22. I solemnly declare and affirm that I shall hereafter lead my life according to the teachings of Buddha's Dhamma.

Thursday, 8 September 2016

"Don’t Quit" ~ Edgar Albert Guest;


When things go wrong, as they sometimes will,
When the road you’re trudging seems all uphill, 
When funds are low and the debts are high, 
And you want to smile but you have to sigh, 
When care is pressing you down a bit, 
Rest if you must, but don’t you quit.

Life is queer with its twists and turns, 
As every one of us sometimes learns, 
And many a failure turns about 
When we might have won had we stuck it out.
Don’t give up though the pace seems slow, 
You may succeed with another blow. 

Often the goal is nearer than 
It seems to a faltering man. 
Often the struggler has given up 
When he might have captured the winner’s cup. 
And he learned too late when the night slipped down 
How close he was to the golden crown.

Success is failure turned inside out, 
The silver lining of the clouds of doubt 
And you can never tell how close you are – 
It may be near when it seems afar. 
So stick to the fight when you’re hardest hit, 
It’s when things seem worst that you mustn’t quit.

~ Edgar Albert Guest (1881-1959)

Wednesday, 11 May 2016

Scheduled Class top rank holders in the UPSC Civil Services Exam;

Scheduled Class top rank holders in the UPSC Civil Services Exam ( 2005 - 2015);

2015:
* Tina Dabi - Rank 1 ( She topped the civil services exam in her first attempt, to become the first ever Scheduled Class girl to top the  exams )


2014:
* Saketa Raja - Rank 14
* Harshal Pancholi - Rank 562013:
* Neha Meena - Rank 95

2012:
* Sonia Meena - Rank 36
* Snehal R - Rank 77
* Vikas Kundal - Rank 79

2011:
* Senthil Raj K - Rank 57 ( Tamil Nadu )
* Chandra Vijay Singh - Rank 94
* Rakesh Kumar K - Rank 100
2010:
* Pommala Sunil Kumar - Rank 18
* Hephsiba Rani - Rank 20
* Vijayakarthikeyan - Rank 22 ( Tamil Nadu )
* Haulianlal Guite - Rank 33
* Ruchika Diwakar - Rank 50
2009:
* Narender Kumar Meena - Rank 46
* Anil Bhandari - Rank 68
* Gaurav Dahiya - Rank 76
2008:
* Sasikanth Senthil - Rank 9 ( Tamil Nadu ).
He was India's Top Scorer in Main (Written) Exam in 2008.

* Chevvuru Hari Kiran - Rank 18
* Ruby Jaspreet - Rank 35
* Dhanaraju S - Rank 45
* Veerapandian - Rank 53 ( Tamil Nadu )
2007:
* Chavan Sajjansingh - Rank 29
* Kavle Vinod - Rank 43
* Mukta Arya - Rank 48
* Rupanjali - Rank 53

2006:
* Bishnu Charan - Rank 11
* Sheeta Verma - Rank 19
* Ravindra Pratap Singh - Rank 63
* Jitendra Singh - Rank 67

2005:
* Randeep D - Rank 28
* Ashok Kumar Meena - Rank 78

Compiled:
Ambeth.,

Tuesday, 10 May 2016

Dr. Babasaheb Ambedkar about the Civil Services system (IAS, IPS etc) in India;

Dr. Babasaheb Ambedkar and Civil Services system in India

"The Administration was unsympathetic to the depressed classes because it was maintained wholly by caste Hindus officers who were partial to the caste Hindus in the villages, who exacted begar from the depressed classes, and practised upon them tyranny and oppressed day in and day out. This tyranny and oppression could be averted only if more of the depressed classes could find places in the Civil Services."
~ Revolutionary Dr. Babasaheb Ambedkar.

[ Dr. Babasaheb writings and speeches, Tamil volume 37, page 494 ]

Saturday, 7 May 2016

Dr. Babasaheb Ambedkar about Prenatal pains of Mother:


"If men have to bear pain like the pain of mother while in the Prenatal condition and child birth, none of them who begets a child will comply another time in their life"


In Tamil - "குழந்தைப் பேறு சமயத்தில் பெண்கள் பட வேண்டியுள்ள வேதனைகளை ஆண்கள் பட வேண்டியிருந்தால் அவர்களில் யாரும் வாழ்நாளில் ஒரு முறைக்குமேல் குழந்தை பெற இணங்க மாட்டார்கள்"

Sunday, 10 April 2016

Kadambarahalli Ambedkar Nagar (கடம்பரஹள்ளி அம்பேத்கர் கிராமம்)

Revolutionary Dr. Babasaheb Ambedkar's statue at  Kadambarahalli Ambedkar Nagar Village

Kadambarahalli Ambedkar Nagar is a village in Karimangalam Taluk ( erstwhile Harur Taluk ) in Dharmapuri (once called as Dhammapuri i,e Town of Dhamma. It was a noted centre of Buddhist activities) district of Tamil Nadu, India. Scheduled Class population accounted wholly in this village. At the centre of the village there is a 15 ft tall standing statue of Revolutionary Dr. Babasaheb Ambedkar. This village is situated in the Northern part of Dharmapuri district. It is basically a dry terrain land. The flat lands are irrigated by the Sanath Kumar River. It experiences hot climate as well as pleasant. The important cultivation crops of this village are Paddy, Ragi, Cotton. Along the road sides Tamarind trees are largely found.


Google Caption of Kadambarahalli Ambedkar Nagar Village


Almost 90% of the people are from agrarian, unskilled labourers and daily wagers background. Mostly they are working as the unskilled labourers nearby Bangalore or Coimbatore. 

C. Govindan who was the first graduate not only from Kadambarahalli Ambedkar village but also nearer surrounding villages. He was the first batch of Dharmapuri Arts College who studied B.Sc (Mathematics). He inspired from Dr. Babasaheb Ambedkar has earned him the name a straight-forward and his social contribution to this village.1st graduate of Kadambarahalli Ambedkar Nagar Village


The present younger generation of my co-aged brethren of my village are going spearhead to change the scenario of the society. Surely the works of Revolutionary Dr. Babasaheb Ambedkar will not down instead it will capitalize the upcoming generations of my society to lead them a great confide youths to build themselves as spearhead in terms of Education and Economically self-reliant. I hope the day will be no longer, one day my brethren of my village will understand the BUDDHISM path of Revolutionary Dr. Babasaheb Ambedkar and will follow it.

~ Ambeth Sakyan B.E 

(A Youth from Kadambarahalli Ambedkar Nagar Village).

Long Live Ambedkarism..! 
Jai bheem..!!